Apples garanti under overvågning af Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at Apples garanti ikke uden videre lever op til Markedsføringslovens krav til garantiformuleringer. Apple har derfor med Forbrugerombudsmandens mellemkomst ændret ordlyden af sin garanti for at gøre det mere klart, hvilke rettigheder garantien giver forbrugerne. Forbrugerombudsmanden vil nu overvåge, hvordan Apples garanti håndteres i praksis.

En garanti skal stille forbrugeren bedre end lovgivningen. Dette følger af Markedsføringslovens § 12. En erhvervsdrivende må således kun anvende ordet “garanti”, hvis garantien giver forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling, end forbrugeren har efter eksempelvis Købeloven. Når en erhvervsdrivende giver en garanti, skal det endvidere klart og tydeligt oplyses, hvad der er garantiens indhold mv. og at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter f.eks. købeloven, ikke påvirkes af garantien.

Forbrugerombudsmanden har haft kig på Apples garantivilkår, fordi det var opfattelsen, at Apples garanti var nærmest uforståelig, at det var svært at gennemskue, hvad der var garantiens indhold, og at garantien på visse punkter stillede forbrugerne ringere, end de er stillet efter købeloven.

Forbrugerombudsmanden forlangte, at det kom til at fremgå klart, hvad der er garantiens indhold, og at forbrugernes ufravigelige rettigheder efter købeloven ikke berøres af garantien.

På denne baggrund foretog Apple nogle ændringer til garantiens formulering. Disse ændringer er – indtil videre – accepteret af Forbrugerombudsmanden, fordi forbrugeren nu kan se, hvilke fordele garantien giver dem ud over de rettigheder forbrugeren har efter købeloven. Forbrugerombudsmanden vil dog holde med, hvorledes den nye garanti administreres i praksis af Apple. 

Baggrunden for sagen

Apples garantidokument var på flere sider og indeholdt flere ansvarsfraskrivelser. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det var meget uklart, hvad garantien dækkede. Garantien var knudret og uklart formuleret og indeholdt en række ansvarsfraskrivelser. Det kunne endvidere konstateres, at garantien på visse punkter stillede forbrugerne ringere, end hvad de var stillet efter købeloven. Det fremgår eksempelvis af garantien, at Apple kan vælge at ombytte eller reparere et produkt med renoverede dele. Denne ret har en sælger, i dette tilfælde Apple, ikke uden videre efter Købeloven, hvor udgangspunktet er, at det er forbrugeren, der vælger om der skal ske reparation eller ombytning til en ny vare. Det var også Forbrugerombudsmandens vurdering, at garantien samlet set ikke stillede forbrugerne væsentlig bedre, end hvad der er stillet efter købeloven.

Forbrugerombudsmanden havde derfor nogle resultatløse forhandlinger med Apple, hvorfor Forbrugerombudsmanden lod Kammeradvokaten udfærdige et udkast til stævning mod Apple. Herefter ændrede Apple den danske udgave af den verdensomspændende garanti, således at det i indledningen af garantiteksten tydeligt fremgår, at garantien giver forbrugeren tre fordele:

Første fordel: Forbrugeren har i den 6. til den 12. måned efter leveringen ikke bevisbyrden for, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet. Efter Købeloven har forbrugeren efter udløbet af den 5. måned bevisbyrden for, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet.

Anden fordel: Forbrugeren kan i garantiperioden under en rejse få Apple-produktet repareret på lokale salgssteder i det meste af verden. Denne ret har en forbruger ikke efter Købeloven.

Tredje fordel: Garantien giver forbrugeren ret til at rejse krav mod Apple i tilfælde, hvor Apple ikke er sælger af varen. Dette gælder ej heller efter Købeloven, hvor forbrugeren kun kan rejse krav overfor sælgeren af produktet, som jo ikke nødvendigvis er Apple.

Derudover fremgår det nu af Apples garantitekst, at garantien ikke påvirker forbrugerens rettigheder efter købeloven.

Forbrugerombudsmanden er dog fortsat af den opfattelse, at der på trods af  ændringeren fortsat kan rejses spørgsmål om, hvorvidt garantien i øvrigt lever op til markedsføringslovens regler – herunder om garantien er tilstrækkelig klar, og om den stiller forbrugeren væsentligt bedre, end forbrugeren er stillet efter købeloven. Forbrugerombudsmanden har dog besluttet at vente med at tage retlige skridt mod Apple, idet han nu vil afvente og se, om garantien praktiseres på en måde, der ikke vildleder forbrugerne.


Kontakt advokat Michael Thiesen for yderligere rådgivning om formulering af garantier i blandt andet almindelige salgsbetingelser.