Kaution tilsidesat som ugyldig

Denne afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet illustrerer rigtigt godt, at en kaution kan anfægtes og erklæres ugyldig, fordi banken ikke har opfyldt sine forpligtelser efter God-skik bekendtgørelsen (nu § 48 i Lov om Finansiel Virksomhed).

Sagen drejede sig om et ægtepar, hvor den ene ægtefælle skulle have et boliglån på godt og vel 1 mio. kr. Den anden ægtefælle kautionerede for dette lån. Kautionisten anfægtede efterfølgende kautionen med henvisning til God-skik-bekendtgørelsen.

Banken sagde, at de havde bedt ejendomsmægleren om at gennemgå kautionsdokumentet og en informationspjece om kaution sammen med kautionisten. Omvendt bestred kautionisten at have modtaget nogen form for rådgivning. Ejendomsmægleren havde heller ikke underskrevet kautionserklæringen som dokumentation for, at rådgivningen skulle have været givet til kautionisten inden der blev skrevet under.

Pengeinstitutankenævnet fandt det derfor ikke godtgjort, at kautionisten skulle have fået den fornødne rådgivning vedrørende kautionsforpligtelsen.

Derfor var det Pengeinstituatnkenævnets holding, at banken har handlet ansvarspådragende over for klageren.

Det blev ikke tillagt nogen betydning, at kautionisten ved sin underskrift af kautionen standardmæssigt havde bekræftet at have modtaget nærmere opregnet økonomisk materiale og at have fået udleveret og gennemgået pjece om kaution.

Derudover følger det af god-skik-bekendtgørelsen (nu lov om finansiel virksomhed), at en bank ikke må medvirke til ydelse af lån mod kaution, hvis kautionsforpligtelsen står i misforhold til kautionistens økonomi. Banken havde ikke dokumenteret, at kautionisten da denne underskrev kautionen skulle havde haft nogen særlig formue af betydning. På tidspunktet for underskrift af kautionen havde kautionisten en årlig indkomst på ca. 400.000 kr. Pengeinstitutankenævnet fandt, at kautionsforpligtelsen stod i misforhold til kautionistens økonomi. Kautionen blev derfor tilsidesat som ugyldig i medfør af aftalelovens § 36.

Bliv klogere på dine rettigheder og forpligtelser som kautionist.