Erhvervskaution tilsidesat

Denne ældre afgørelse fra 1992 er et eksempel på, at det ikke er umuligt som kautionist i et erhvervsforhold at anfægte en kaution og helt slippe for kautionsforpligtelsen.

Efter § 47 i Lov om Finansiel Virksomhed skal der ved kaution indenfor erhvervsforhold gives en meddelelse til kautionisten om misligholdelse med betaling i mere end 6 måneder. Ellers er der risiko, at kreditors krav overfor kautionisten helt eller delvist bortfalder. Har banken ikke givet den krævede meddelelse, kan kautionen nemlig nedsættes eller helt bortfalde, såfremt kautionistens regresret overfor hovedskyldneren derigennem er blevet forringet.

I sagen fra 1992 blev en kautionist ikke underrettet om debitors misligholdelse af sine forpligtelser overfor banken. Østre Landsret fandt, at det ikke kunne afvises, at kautionisten, såfremt denne havde modtaget en behørig underretning om misligholdelsen, kunne have gennemført sit regreskrav helt eller delvist overfor hovedskyldneren. Derfor fandt Landsretten, at banken ikke kunne gøre kautionen gældende overfor kautionisten.

Bliv klogere på dine rettigheder og forpligtelse som kautionist.