Pligtinformation

Advokatfirmaet Michael Thiesen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 2864 6135.

Beskikkelse og ansvarsforsikring

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, en dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V., CVR nr. 20300434. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Michael Thiesen.

Salærfastsættelse

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

I forbrugersager vil du altid inden mit arbejde påbegyndes modtage en skriftlig ordrebekræftelse med pris eller prisskøn på mit honorar.

Lovvalgs- og/eller værnetingsklausuler / samarbejde med andre

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Michael Thiesen samarbejder med andre om ydelse af bistand alene efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage

Jeg er – som alle landets advokater – omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Hvidvask og terrorfinansiering – identifikation af klienter

Jeg og øvrige advokatvirksomheder i Danmark er underlagt reglerne i Hvidvaskningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013 om bekæmpelse og forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme).

Advokatfirmaet har derfor pligt til at indhente og opbevare oplysninger om klienter, herunder navn, adresse og cpr.nr., samt billedlegitimation i form af pas eller kørekort.

På samme måde har advokatfirmaet pligt til at opbevare og indhente oplysninger om erhvervsklienter, herunder virksomhedens navn, selskabsform, CVR-nr., forretningsadresse, ejer- og ledelsesforhold samt tegningsregler. Virksomhedens ejer skal ligesom privatklienter legitimere sig med pas eller kørekort.

Når sager oprettes og behandles ved advokatfirmaet Michael Thiesen kan klienter blive mødt med krav om udlevering af person- og virksomheds-oplysninger, samt fremvise og aflevere kopi af billedlegitimation (pas eller kørekort).

Du kan her læse mine interne regler vedrørende forebyggelse mod hvidvask.