Pligtinformation

Advokatfirmaet Michael Thiesen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 2864 6135.

Beskikkelse og ansvarsforsikring

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, en dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V., CVR nr. 20300434. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Michael Thiesen.

Salærfastsættelse

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

I forbrugersager vil du altid inden mit arbejde påbegyndes modtage en skriftlig ordrebekræftelse med pris eller prisskøn på mit honorar.

Lovvalgs- og/eller værnetingsklausuler / samarbejde med andre

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Michael Thiesen samarbejder med andre om ydelse af bistand alene efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage

Jeg er – som alle landets advokater – omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Bankkonti og indskydere dækning

Advokatfirmaet Michael Thiesen har klientkonto i Nykredit Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Hvidvask og terrorfinansiering

Advokatfirmaet Michael Thiesen er som alle andre danske advokatfirmaer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Jeg er forpligtet til at indsamle og opbevare mine klienters identitetsoplysninger. Ved oprettelsen af en sag, der er omfattet af Hvidvaskloven, skal jeg derfor indhente og opbevare klientens CPR nr. eller CVR nr. samt en række andre identitetsoplysninger – afhængig af, hvilken type virksomhed der er tale om (dansk selskab, udenlandsselskab, forening, fond, interessentskab etc.).

Jeg er derudover forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er jeg også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) eller Advokatsamfundet om aktiviteterne samt videregive klientens ID oplysninger til SØIK. Jeg må ikke i denne forbindelse orientere klienten om, hvorvidt en underretning har fundet sted.