Forebyggelse hvidvask

Mine Interne regler vedrørende forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder:

 • at indhente og opbevare oplysninger om deres klienters identitet
 • at være opmærksomme på deres klienters aktiviteter
 • at underrette Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) i tilfælde af mistanke om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Herudover skal advokater og advokatvirksomheder udarbejde interne regler om klientlegitimation, indberetning, intern kontrol, risikovurdering, uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne mv.

Dette regelsæt gælder for alle medarbejdere i Advokatfirmaet Michael Thiesen. Som det fremgår nedenfor, er en del af den rådgivning, der ydes i Advokatfirmaet Michael Thiesen, omfattet af hvidvaskloven. Alle medarbejdere skal derfor følge de i nærværende regelsæt beskrevne procedurer i alle relevante klientforhold nævnt nedenfor.

Ved hvidvask forstås ifølge hvidvaskloven:

 • uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,
 • uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse,
 • forsøg på – eller medvirken til – sådanne dispositioner.

Hvidvaskloven finder anvendelse, når der ydes bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for klienter i forbindelse med:

 • Køb og salg af fast ejendom eller virksomheder.
 • Forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver.
 • Åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti.
 • Tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder.
 • Oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder.

Hvidvaskloven finder endvidere anvendelse, når advokaten på sin klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom.

Uden for lovens område falder bl.a. straffesager. Det samme gælder for rent personretlige sager, med mindre bistanden tillige omfatter rådgivning vedrørende transaktioner, herunder betingede transaktioner, der er omfattet af ovennævnte punkter

Ved enhver etablering af et klientforhold samt ved enhver sagsoprettelse skal medarbejderen sikre sig, at nedenstående oplysninger foreligger. Medarbejderen skal tage en kopi af identifikationsoplysningerne, som skal opbevares på sagen. Der må ikke ydes rådgivning eller foretages transaktioner for klienten, før kravene til legitimation er opfyldt.

Almindelige krav til identifikation:

 • Klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. For klienter, der ikke har CPR-nr. eller CVR-nr., indhentes andet registreringsnummer, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr.

Dokumentationstyper:

 • Dokumentationen skal som udgangspunkt ske ved forevisning af pas eller kørekort (fysiske personer) og ved indhentelse af opdateret udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (selskaber).
 • For så vidt angår udenlandske selskaber indhentes udskrift fra de relevante myndigheder i det pågældende land eller lignende dokumentation.
 • Såfremt advokaten kender klienten særdeles godt, er det muligt at afgive en erklæring på sagen om, at advokaten kender klienten personligt.
 • ID-oplysningerne skal opbevares i 5 år.

Særligt vedrørende virksomheder:

 • Ejer- og kontrolstrukturen skal fastlægges, og virksomhedens reelle ejere, f.eks. personer, der – enten direkte eller i flere led – ejer mere end 25 % af virksomheden, skal legitimeres. Det samme gælder, hvis de på anden måde udøver kontrol over et selskabs ledelse. Det betyder, at hvis der er fire ejere med hver en fjerdedel, skal de ikke legitimeres.
 • Hvis en klient handler på vegne af en anden, skal der indhentes ID-oplysninger på såvel den umiddelbare klient som den reelle kunde, ligesom det skal fastslås, at den, der handler på vegne af en anden, er beføjet hertil.

Identitetsoplysningerne skal opbevares i minimum fem år efter klientforholdets afbrydelse. Dokumenter og registreringer angående transaktioner skal ligeledes opbevares i fem år regnet fra transaktionens gennemførelse.

Advokatfirmaet Michael Thiesen genbruger ikke jf. hvidvasklovens § 17, legitimation fra andre enheder, omfattet af hvidvaskloven.

Medarbejderne skal være opmærksomme på aktiviteter, som på grund af deres karakter kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Navnlig skal medarbejderne være opmærksomme på komplekse eller usædvanligt store transaktioner og transaktionsmønstre, der set i forhold til klienten er usædvanlige, herunder fx usædvanligt mange bevægelser på en konto eller transaktioner, der er usædvanligt store i forhold til klientens økonomi. Finanstilsynet har i medfør af hvidvasklovens § 6 har udstedt en bkg. om lande og territorier, hvor der er særlig risiko for hvidvask og terrorfinansiering (bkg. 722/2009).

Konkret mistanke

Mistanke om hvidvask af penge kan begrundes i forskellige omstændigheder, fx følgende ”indikatorer”:

 • Klienten ønsker at foretage betaling af købesummer eller andre beløb, der indgår i en aftale eller transaktion, med kontanter, der afleveres på Advokatfirmaets kontor.
 • Klienten er uvillig til at opgive normale og tilstrækkelige oplysninger ved etablering af klientforholdet, herunder ved åbning af klientkonto, eller giver falske oplysninger.
 • Klienten ønsker at indsætte kontanter i adskillige omgange på klientkonto, hvor det enkelte beløb ikke er bemærkelsesværdigt, men hvor summen af indbetalinger er betydelig.
 • Enhver betydelig transaktion med kontanter eller værdipapirer, hvor køber eller sælger er ukendt, eller hvor transaktionens størrelse, karakter eller hyppighed forekommer usædvanlig.
 • Klienten handler ikke på egne vegne, eller er uvillig til at oplyse om midlernes rette ejer eller oprindelse.
 • Større eller usædvanlige transaktioner, der tilsyneladende ikke har et økonomisk eller indlysende lovligt formål.
 • Pludselig betaling af større gæld.
 • Atypiske betalingsveje eller sikkerhedsstillelser.
 • Markante over/underfaktureringer (fx ved samarbejde med køberen af et aktiv, der herefter opnår en hvidvasket fortjeneste).
 • Iøjnefaldende betalinger af bod/erstatning ved misligholdelse af kontrakter.
 • Transaktioner med skattelylande eller lande, hvorfra det kan være vanskeligt at få kontroloplysninger.
 • Atypiske apportindskud ved selskabsstiftelse og kapitalforhøjelser.

Medarbejderens/advokatfirmaets handlepligt:

Såfremt der er mistanke om eller kendskab til faktorer, der kan give anledning til mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, skal omstændighederne undersøges nærmere af advokatfirmaet.

Såfremt mistanken om hvidvask efter den nævnte undersøgelse ikke kan afkræftes, og mistanken vedrører lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i over et år, skal der omgående ske underretning af Advokatsamfundet eller SØK.

Undtagelse fra underretningspligten

Loven undtager advokater fra at indberette oplysninger, som modtages fra eller indhentes om en klient i forbindelse med, at advokaten fastslår den pågældende klients retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne i en retssag, en sag ved Landsskatteretten eller en sag ved en voldgiftsret. Dette gælder både informationer, som modtages før, under eller efter retssagen eller i forbindelse med fastlæggelsen af klientens retsstilling.

Foranstaltninger i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordninger m.v.

Advokatfirmaet Michael Thiesen bistår ikke med betalingsformidling som selvstændig tjenesteydelse, og der fastsættes derfor ikke særlige procedurer for betalinger, jf. hvidvasklovens § 25, stk. 1, jf. § 16 om overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler.

Advokatfirmaet Michael Thiesen skal medvirke til, at der sker indefrysning af midler tilhørende personer, grupper og lande, som er omfattet af internationale finansielle sanktioner (terrorbekæmpelse og sanktioner mod tredjelande). Advokatfirmaet skal således sikre, at der ikke sker overførsel af midler til og fra enheder, som er optaget på EU’s lister over personer mv., som er omfattet af en finansiel sanktion. Når advokatfirmaet medvirker i en transaktion, skal advokatfirmaet ud fra en risikovurdering undersøge, om de involverede parter i transaktionen er optaget på listen.

Resultatet af søgningen opbevares på sagen i 5 år. Hvis personen mv. findes på listen, tages kontakt til SØK for nærmere afklaring af advokatfirmaets pligt til at indefryse midlerne.

Advokatfirmaet skal endvidere ved påtagelse af en sag tage stilling, om klientens henvendelse indebærer transaktioner til lande, som er medtaget i erklæringer fra FATF, jf. pt. bkg. nr. 1347 af 3. december 2010, hvor der anses at være særlig risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Ansvar

Overtrædelse af reglerne i hvidvaskloven straffes med bøde. Ved særlig grove eller omfattende forsætlige overtrædelser kan straffen stige til fængsel i op til seks måneder.

Kontaktadresser

Indberetning sker til:

 • Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller
 • Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), Bryggervangen 55, 3. sal, Postboks 809, 2100 København Ø.