Kaution

Kontakt mig, såfremt du har kautioneret for en andens gæld, og du er i tvivl om, hvorvidt du er forpligtet til at  betale. Jeg rådgiver endvidere om udfærdigelse af kautionsdokumenter, og vil kunne udføre servicetjek på en kaution, inden du skriver under. Så er du sikker på, at den kaution, du underskriver, er i orden. Har du først skrevet under kan det være for sent.

Jeg har ført rigtig mange sager om kaution, og ved hvilke knapper, der skal trykkes på, hvis en kaution skal anfægtes. Dermed ikke sagt, at jeg kan vinde din sag, men jeg kan give dig en klar vurdering af, om du har en god eller dårlig sag.


En kaution går ud på, at en tredjemand (kaldet kautionisten) indestår overfor for en kreditor (eksempelvis en bank) for debitors opfyldelse af en forpligtelse. Kautionistens forpligtelse er betinget af debitors misligholdelse. Man kan altså ikke gøre en kaution gældende, hvis debitor opfylder aftalen med kreditor.

Sondring mellem privat kaution og erhvervskaution

Ved vurderingen af om en kaution “kan holde” vil der skulle sondres mellem om der er tale om en privat kaution eller en erhvervskaution.

Privat kaution kan enten være, hvor der kautioneres for rent private forhold (eksempelvis sønnens køb af en lejlighed) eller hvor der godt nok kautioneres for erhvervsforhold, men hvor man som kautionist ikke har nogen direkte økonomisk interesse i det pågældende erhversforhold (eksempelvis kaution for sønnens virksomheds kassekredit).

Erhvervskaution foreligger, når man har en mere eller mindre direkte økonomisk og erhvervsmæssig interesse i det låneforhold, der kautioneres for (eksempelvis hovedaktionærens kaution for selskabets kassekredit).

Kaution må ikke stå i misforhold til ens økonomi – privat kaution

Efter § 48, stk. 10 i Lov om Finansiel Virksomhed må en bank eller realkreditinstitut ikke medvirke til ydelse af lån mod kaution, hvis kautionsforpligtelsen står i misforhold til kautionistens økonomi. Banken er med andre ord forpligtet til at sikre sig, at det ud fra kautionistens økonomiske forhold nu også giver menig med en kaution. Kautionerer eksempelvis folkepensionisten uden formue for sønnens lån, vil man derfor muligvis kunne anfægte kautionen efter bestemmelsen.

Oplysnings- og rådgivningspligt – privat kaution

Det fremgår også af lovens § 48, stk. 1, at banken og realkreditinstituttet inden der indgås en kautionsaftale skal sikre sig, at kautionisten er informeret om indholdet og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen. Der er med andre ord en form for rådgivningspligt, og er denne ikke iagttaget kan der også være grundlag for at anfægte kautionen. Banken skal endvidere til kautionisten udleverer oplysning om debitors økonomi (årsopgørelser, lønsedler og årsregnskab).

Denne afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet er rigtig god til illustration af en sag, hvor kautionen blev tilsidesat som ugyldig, fordi banken ikke havde yder en tilstrækkelig rådgivning. 

Årlig information om størrelsen af lånet – privat kaution

Kautionisten skal efter lovens § 48, stk. 5 én gang om året modtage oplysninger fra banken om størrelsen af det låneengagement, for hvilket kautionsforpligtelsen består.

Og senest 1 år efter afholdelsen af en tvangsauktion over en ejendom, skal et penge- eller realkreditinstitut, der har et udækket pantebrev på tvangsauktionen, skriftligt oplyse kunden om, hvorvidt instituttet vil gøre kravet gældende mod kunden og i givet fald fremsende en opgørelse over kravets størrelse, og hvor det ikke er muligt en foreløbig opgørelse over kravets størrelse.

Henstand uden samtykke – privat kaution

Såfremt banken indrømmer debitor henstand uden kautionistens samtykke, kan du som privat kautionist være beskyttet efter § 48, stk. 6 – 8 i Lov om Finansiel Virksomhed.

Efter disse bestemmelse skal der nemlig ved kaution udenfor erhvervsforhold gives en meddelelse til kautionisten om forsinkelse af betaling i mere end 3 måneder. Ellers er der risiko, at kreditors krav overfor kautionisten helt eller delvist bortfalder. Ved henstand forstås, at kreditor giver debitor udsættelse med betaling af forfaldne ydelser. Der er ikke tale om henstand, hvis debitor ikke betaler og kreditor blot undlader at iværksætte retsskridt til inddrivelse af kravet.

Ej hæfte for mere end lånets hovedstol – privat kaution

Du skal endvidere være opmærksom på, at du som privat kautionist ikke kan hæfte for et beløb, der er større end lånets hovedstol eller kredittens maksimum ved kautionsaftalens indgåelse. Det fremgår af § 48, stk. 4 i Lov om Finansiel Virksomhed.

Krav om skriftlighed – privat kaution

Efter § 48, stk. 3 i loven skal private kautioner være skriftlige for at kunne gøres gældende overfor kautionisten.

Forældelse – privat kaution

En privat kaution bortfalder efter 10 år eller, hvis kautionsaftalen er indgået til sikkerhed for en kredit med variabelt beløb eller for et lån uden fast forfaldstidspunkt, efter 5 år, medmindre forpligtelsen forinden er gjort gældende af pengeinstituttet. Det fremgår af § 48, stk. 9 i Lov om Finansiel Virksomhed.

Du er også beskyttet efter § 48, hvis kautionen er stillet overfor realkreditinstitut

§ 48 finder fuldt ud anvendelse på kautioner, der er stillet overfor et pengeinstitut, dvs. en bank, sparekasse eller andelskasse. Har du kautioneret på et realkreditlån er du dog også beskyttet af hovedparten af bestemmelserne i § 48. Det fremgår nemlig af § 53A, at § 48, stk. 1-8, 10 og 11, finder tilsvarende anvendelse på realkreditinstitutter.

Dine rettigheder som kautionst – erhvervskaution

Har du stillet kaution som led i et erhvervsforhold er du ikke så godt stillet som hvis kautionen var stillet som en privat kaution. Kaution som led i et erhvervsforhold kan eksempelvis være hvis du som ejer af en virksomhed overfor virksomhedens bank har kautioneret for virksomhedens kassekredit.

Du vil ikke som kautionist i et erhvervsforhold kunne påberåbe dig God-skik-bekendtgørelse, medmindre der er tale om et erhvervsmæssigt kundeforhold, der ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold. Det vil være en helt konkret vurdering om dette er tilfældet.

Derudover skal du som erhvervskautionist være opmærksom på bestemmelse i § 47 i Lov om Finansiel Virksomhed. Denne bestemmelse giver dig en vis beskyttelse. Efter denne bestemmelse skal der nemlig ved kaution indenfor erhvervsforhold gives en meddelelse til kautionisten om forsinkelse af betaling i mere end 6 måneder. Ellers er der risiko, at kreditors krav overfor kautionisten helt eller delvist bortfalder. Du skal dog som kautionist kunne dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, at dit regreskrav overfor skyldneren er blevet forringet som følge af, at du ingen meddelelse om misligholdelse modtog. Dette kan være et svært bevis at føre, men det er ikke umuligt.

Se denne afgørelse til illustration af et tilfælde, hvor det er lykkedes en erhvervskautionist at komme fri af kautionen, fordi banken ikke havde givet den krævede meddelelse efter § 47 i Lov om Finansiel Virksomhed.

Simpel kaution eller selvskyldnerkaution

Kaution kan etableres enten som en simpel kaution eller som en selvskyldnerkaution.

Ved en simpel kaution skal kautionisten først betale, når det gennem retsforfølgning eller på anden måde er fastslået, at debitor ikke er i stand til betale.

Ved en selvskyldnerkaution hæfter kautionisten som om han selv var skyldner. Det vil altså sige, at kreditor ikke behøver at sagsøge debitor eller lignende, førend han kan gå løs på kautionisten.

Den juridiske hovedregel er, at en kaution er en simpel kaution. Er det nemlig ikke i kautionsaftalen skrevet, at der er tale om en selvskyldnerkaution, vil der således være tale om en simpel kaution. Men i praksis er det lige omvendt, da stort set alle kautioner bliver udformet som selvskyldnerkautioner.

Der kan også være tale om en underforstået selvskyldnerkaution, selvom det ikke udtrykkeligt af kautionsdokumentet fremgår, at der er tale om en selvskyldnerkaution. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis kautionisten har garanteret betaling til et bestemt tidspunkt. I så fald kan man gå direkte løs på kautionisten, hvis betaling fra debitors side ikke er sket på det lovede tidspunkt.

En ubegrænset kaution er kendetegnet ved, at kautionisten hæfter for hele kreditors tilgodehavende. Dette kræver en klar aftale. Typisk vil der være tale om en begrænset kaution, hvor kautionisten alene hæfter for et nærmere angivet maksimum beløb.

Flere kautionister

Er der flere, der kautionerer for den samme gæld, vil der typisk være tale om en såkaldt samkaution. Samkautionen er kendetegnet ved, at begge kautionister hæfter samtidigt overfor kreditor. Kreditor kan altså “gå løs” på begge kautionister, eller han kan vælge kun at gå løs på den ene (typisk den der har pengene).

Der kan også aftales en efterkaution. Her må kreditor må først rejse krav overfor hovedkautionisten og derefter efterkautionisten, såfremt hovedkautionisten ikke kan betale.

Er der flere, der har kautioneret for en debitors gæld, er udgangspunktet at disse hæfter solidarisk hæftelse. Begge kautionister hæfter altså fuldt ud for gælden („en for alle og alle for en“).

Ønsker man som kautionist, at men kan skal hæfte for en bestemt del af gælden (såkaldt prorata hæftelse) skal dette anføres i kautionsdokumentet.

Man kan også aftale en såkaldt kontrakaution. Ved kontrakaution forstås, at en person kautionerer for den gæld, som hovedkautionisten måtte få overfor kreditor. Kontrakautionen kan omfatte den fulde gæld, men det ses ofte, at kontrakautionen begrænses til et mindre beløb. Ved kontrakaution er det altså hovedkautionisten – og ikke kreditor – der kan rejse krav overfor kontrakautionisten. Lad mig give et eksempel: En bank (kreditor) giver et lån til en virksomhed (debitor), og for dette lån kautionerer A og B. Vil A og B have mulighed for at videreføre kravet, helt eller delvist, kan de få C, D og E til at kontrakautionere for det beløb eller en del af det beløb, som A og B måtte komme til at betale til banken, hvis virksomheden ikke kan opfylde lånet. Kan virksomheden ikke betale, kan banken således gå løs på A og B og kræve betaling fra dem, og A og B kan herefter kræve betaling fra C, D og E. Hvor meget C, D og E er forpligtet til at betale til A og B afhænger helt og holdent af, hvad der står i kontrakautionsaftalen.

Opsummering

Simpel kaution og selvskyldnerkaution vedrører spørgsmålet om, hvornår hæftelsen indtræder.

Ubegrænset og begrænset kaution samt solidarisk og pro rata hæftelse vedrører spørgsmålet om hvor stort et beløb, der hæftes for.

Stiftelse af kaution

Kautionen stiftes ved en aftale mellem kreditor og kautionisten. Debitor kan ikke indgå kautionsaftale på kautionistens vegne. Kautionisten må ikke være umyndig

Kautionens ophør

Kautionen ophører, når debitors forpligtelse ophører (eksempelvis ved betaling, modregning, forældelse).

Kautionsaftalen kan også forældes: Forældelsesfristen er den samme som den fordring, som kautionen skal sikre.

Kautionistens regresret

Har du som kautionist betalt debitors gæld indtræder du i kreditors krav overfor debitor. Du kan derfor gøre kravet gældende overfor debitor i samme omfang og med samme indhold som kreditor kunne.