Ny købelov og standardvilkår

Denne artikel havde jeg i Børsen i forbindelse med vedtagelse af en række ændringer til købeloven. Ændringerne er forlængst trådt i kraft, så husk lige det, når du læser artiklen!

Kontakt mig, hvis du søger kvalificeret rådgivning om koncipering af standardvilkår og almindelige salgs- og købsbetingelser.


Selvom den nye købelov endnu ikke er vedtaget af Folketinget er der al mulig grund til at foretage en gennemgang af virksomhedens standardvilkår. Dette gælder uanset, om man som virksomhed sælger til forbrugere eller til andre erhvervsdrivende.

Tilbagevirkende kraft

Som tidligere omtalt i Børsen behandler Folketinget i øjeblikket et lovforslag om ændring af Købeloven, hvor de væsentligste ændringer har til hensigt at yde forbrugerne en bedre beskyttelse. Blandt andet vil der ske en udvidelse af reklamationsfristen fra ét til to år, og derudover vil en forbruger for fremtiden som hovedregel have krav på at få leveret en ny vare, såfremt forbrugeren har købt en vare med fejl. Tidligere kunne sælger nægte at levere en ny vare og i stedet tilbyde at udbedre defekten.

På grund af regeringsskiftet er lovarbejdet med den nye Købelov blevet forsinket, og ændringerne er således endnu ikke vedtaget af Folketinget. Alligevel lægges der i lovforslaget op til, at de nye bestemmelser i Købeloven skal gælde for alle køb, der indgås fra og med den 1. januar 2002. Dette tidspunkt vil næppe blive ændret.

Virksomheder bør derfor allerede nu sikre sig, at deres standardvilkår er i overensstemmelse med de nye bestemmelser i købeloven og at vilkårene ikke medfører uheldige juridiske og økonomiske risici. Har man ikke tidligere gjort brug af standardvilkår bør man overveje, om de nye regler i Købeloven nu gør det nødvendigt at indføre et sæt standardvilkår.

Forbrugere stilles bedre

For virksomheder, der sælger til forbrugere, vil de nye bestemmelser i Købeloven have størst betydning, da hovedparten af ændringerne sker for at give forbrugeren en bedre beskyttelse overfor den erhvervsdrivende. Da der er tale om bestemmelser, der indføres for at beskytte forbrugeren, vil disse gælde, uanset at sælger måtte aftale noget andet med forbrugeren.

Detailvirksomheder bør derfor først og fremmest sørge for, at deres standardvilkår er i overensstemmelse med lovgivningen, således at det ikke overfor omverdenen signaliseres, at man ikke følger med i pressen og lovarbejdet.

Fremgår det eksempelvis af virksomhedens standardvilkår, at der i et forbrugerkøb er en reklamationsfrist på ét år bør fristen ændres til to år. Tilsvarende bør en bestemmelse i standardvilkårene om, at man som sælger i et forbrugerkøb altid skal have ret til at reparere en defekt, ændres, da dette ikke længere lovligt kan aftales.

Anvender man de samme standardvilkår ved salg til både forbrugere og erhvervsdrivende skal man dog være meget påpasselig med uden videre at bringe vilkårene i overensstemmelse med den nye Købelov. I så fald risikerer man, at ens erhvervsdrivende kunder bliver beskyttet som forbrugere, hvilket næppe er hensigten. Det er således muligt – og ofte anbefalelsesværdigt – at gøre forskel på vilkårene overfor en forbruger og en erhvervsdrivende, men man skal sørge for, at dette udtrykkeligt fremgår af standardvilkårene.

Nu toårig reklamationsfrist

Ved udformningen af standardvilkårene skal man også være opmærksom på, at den nye reklamationsfrist på to år både gælder ved forbrugerkøb og ved handel mellem erhvervsdrivende. I modsætning til forbrugerkøbet kan erhvervsdrivende imidlertid godt aftale en anden – og typisk kortere – reklamationsfrist. Fra en sælgers synspunkt bør det derfor overvejes i standardvilkårene at indsætte en kortere reklamationsfrist på eksempelvis 6 eller 12 måneder. Tages der derimod ikke i standardvilkårene stilling til reklamationsfristens længde vil denne nu efter Købeloven være på to år, uanset om der leveres til en forbruger eller en erhvervsdrivende.

Fra en købers synspunkt vil der derimod ofte være grund til at insistere på en toårig reklamationsfrist, særligt når der drejer sig om en detailvirksomheds indkøb af varer med henblik på videresalg til forbrugere. Detailvirksomheden kan nemlig nu i op til to år blive mødt med krav fra en forbruger, og det er derfor vigtigt at sikre sig, at man ikke ved at acceptere sin leverandørs kortere reklamationsfrist afskærer sig fra at kunne videreføre sine kunders krav overfor  leverandøren.

“Hul” i Købeloven

Endelig skal virksomheder, der handler med andre erhvervsdrivende, være opmærksomme på et ofte overset “hul” i Købeloven. Som sælger af en mangelfuld vare har man således som hovedregel ikke ret til udbedre en fejl, medmindre dette er aftalt. I stedet risikerer man, at købet ophæves eller at skulle levere en ny og fejlfri vare. Skal standardvilkårene alligevel justeres på grund af de nye regler bør det overvejes, om det ikke samtidig er umagen værd at få indsat en ret for sælgeren til at reparere varen.